Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (27/05/2016)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty thay đổi lần thứ 18, ngày 20 tháng 05 năm 2016.
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (18/05/2016)
Nội dung nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT ngày 18/05/2016 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu PTB ra công chúng (10/05/2016)
Nội dung văn bản số: 2429/UBCK-QLCB ngày 10/05/2015 của UBCK NN về nhận báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng của Công ty CP Phú Tài
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (04/05/2016)
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Báo cáo tài chính hợp nhất qúi I năm 2016 (29/04/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất qúi I năm 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quí I năm 2016 (29/04/2016)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quí I năm 2016
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (29/04/2016)
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Nghị quyết hội đồng quản trị (20/04/2016)
Nghị quyết số: 37/NQ-HĐQT ngày 20/04/2016 của HĐQT về việc Phân phối CP không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả SXKD quí I năm 2016 (17/04/2016)
.
Nghị quyết số: 31/NQ-HĐQT ngày 31/3/2016 của Hội đồng quản trị. (31/03/2016)
Nghị quyết về thông qua việc Niêm yết bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty.