Giới thiệu Tuyển dụng
Thông tin cần thiết
Giá chứng khoán
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Số lượt truy cập
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PTB (03/06/2016)
Nội dung giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PTB
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (03/06/2016)
Nội dung công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi niêm yết (03/06/2016)
Nội dung của quyết định số: 214/QĐ-SGDHCM ngày 31/05/2016.
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (03/06/2016)
Nội dung thông báo số: 654/TB-SGDHCM ngày 02/06/2016 của SGDCK TPHCM
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của VSD (01/06/2016)
Nội dung của giấy chứng nhận số: 14/2011/GCNCP-VSD-4 ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (27/05/2016)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty thay đổi lần thứ 18, ngày 20 tháng 05 năm 2016.
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (18/05/2016)
Nội dung nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT ngày 18/05/2016 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu PTB ra công chúng (10/05/2016)
Nội dung văn bản số: 2429/UBCK-QLCB ngày 10/05/2015 của UBCK NN về nhận báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng của Công ty CP Phú Tài
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (04/05/2016)
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Báo cáo tài chính hợp nhất qúi I năm 2016 (29/04/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất qúi I năm 2016